Algemene voorwaarden

Auto Zakelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT VAN BOVAG AUTODEALERS EN BOVAG ONAFHANKELIJKE AUTOBEDRIJVEN.

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, reparatie en
onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor, gesloten tussen leden van BOVAG Autodealers
en BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers uitsluitend handelende in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het
totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel
van onderdelen en toebehoren daarvoor;
- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen
en toebehoren daarvoor verkoopt;
- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en
toebehoren daarvoor koopt;
- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of
onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of
tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van
werkzaamheden;
- de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een
opdracht uitvoert of doet uitvoeren.

Artikel 2 - Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop/
verkoop en van het verrichten van diensten door de verkoper/reparateur jegens een koper (een
rechtspersoon of een natuurlijke persoon), die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Partijen bij deze voorwaarden worden steeds aangeduid als enerzijds “de verkoper/reparateur” en
anderzijds “koper/opdrachtgever”.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden
nimmer voor meer dan één transactie.
4. De verkoper/reparateur heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van de verkoper/reparateur en/of waar
dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het
sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van
capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor de verkoper/reparateur
niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse
modelwijzigingen de verkoper/reparateur gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van
wederpartij technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door hem verkochte of bij hem ter
reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.
2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens de verkoper/reparateur gedaan of gemaakt,
zijn slechts bindend indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd.
3. Indien geen schriftelijk overeenkomst door de verkoper/reparateur is afgegeven, geldt de schriftelijke
bevestiging van de verkoper/reparateur dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van de verkoper/
reparateur als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 - Prijzen
1. Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege,
kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage-, service- en keuringswerkzaamheden
alsmede de kosten van rijklaar maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van de verkoper/reparateur daaronder
begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden,
valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de
overeenkomst tussen partijen, is de verkoper/reparateur gerechtigd de overeengekomen prijs te
verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet begrepen in de
prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.
4. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur bij aflevering elders
op verzoek van de koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 5 - Aflevering
1. De auto wordt geleverd ter vestigingsplaats van de verkoper/reparateur, tenzij partijen een andere
plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Indien de verkochte auto niet binnen 8 dagen vanaf het tijdstip dat de koper/opdrachtgever is
medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staat, is afgenomen, komt de auto vanaf dat moment in
ieder geval voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. In dat geval is de verkoper/reparateur
gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldende tarief.
Eventuele verzending van de zaak/zaken, anders dan naar de vestigingsplaats van de verkoper/
reparateur, geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.
3. Het risico van door de verkoper/reparateur ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde
auto blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van de verkoper/reparateur, bij de
koper/opdrachtgever.

Artikel 6 - Leveringstijd
1. Als leveringstijd geldt de datum van levering van de zaak of de dienst (waaronder reparaties) zoals
vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn
overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal de verkoper/reparateur de koper/
opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de auto(‘s) ter vestigingsplaats van de
verkoper/reparateur voor de koper/opdrachtgever gereed zal/zullen staan dan wel ter overeengekomen
plaatse zal/zullen worden afgeleverd.
3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen
nimmer als fatale termijn hebben te gelden. Niet-tijdige levering door de verkoper/reparateur
kan dan ook nimmer een geldige reden voor de koper/opdrachtgever opleveren de
overeenkomst met de verkoper/reparateur te ontbinden, tenzij er sprake is van een
uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is
overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient de verkoper/reparateur eerst
schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld waarbij de verkoper/
reparateur een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens
de verkoper/reparateur terzake in verzuim kan geraken.

Artikel 7 Annulering
1. De koper/opdrachtgever kan, indien hij zijn recht tot ontbinding op grond van artikel 6 lid 3
niet wenst uit te oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de koopovereenkomst
-uitsluitend schriftelijk- annuleren, bij overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de
levertijd met een periode tot en met vier weken kan de koper/opdrachtgever annuleren, mits
hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de annulering de verkoper/reparateur een
bedrag ad 10% van de koopprijs van de geannuleerde auto vergoedt. Indien de koper/
opdrachtgever na vijf werkdagen deze vergoeding niet heeft betaald, kan de verkoper/
reparateur de koper/opdrachtgever schriftelijk meedelen dat hij nakoming van de gesloten
overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper/opdrachtgever niet langer een beroep doen
op de annulering.
Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de koper/
opdrachtgever schriftelijk annuleren zonder aan de verkoper/reparateur een vergoeding
verschuldigd te zijn.

Artikel 8 - Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de (reparatie-)opdracht eigendom van
de verkoper/reparateur, zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak
kan maken.

Artikel 9 - Stallingskosten
Indien de koper/opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de
opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de verkoper/reparateur stallingskosten in rekening
brengen, overeenkomstig het in zijn bedrijf of plaatselijk geldend tarief.

Artikel 10 - Schadetaxatie
Indien de verkoper/reparateur in opdracht van opdrachtgever/koper een schadetaxatie heeft
verricht, zullen aan de opdrachtgever/koper de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening
worden gebracht. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke
daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot
uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG,
FOCWA, NIAV en NVV.

Artikel 11 - Betaling
1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de
totale overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de wederpartij
voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt
mede verstaan het verrichten van een dienst.
2. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na
factuurdatum te zijn ontvangen, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting.
Bij aankopen van nieuwe auto’s op rekening dient de betaling direct na factuurdatum te
worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
3. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe de verkoper/reparateur te allen tijde is
gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door verkoper/
reparateur verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op
een door de verkoper/reparateur te bepalen wijze.
4. Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan,
is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de verkoper/reparateur verder
toekomende rechten, is de verkoper/reparateur in een dergelijk geval gerechtigd de wettelijke
rente vermeerderd met 3% over het achterstallige bedrag te berekenen per dag vanaf de
betreffende vervaldag.
5. Indien de verkoper/reparateur genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven,
komen, afgezien van de verkoper/reparateur verdere toekomende aanspraken op
schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op vijftien (15) procent van het achterstallige
bedrag met een minimum van 114 euro gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht
1. De verkoper/reparateur behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/
opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
Indien de verkoper/reparateur in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van
de koper/opdrachtgever door koper/opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt
de voorbehouden eigendom voornoemd totdat koper/opdrachtgever ook zijn daarop betrekking
hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de
vorderingen die de verkoper/reparateur jegens de koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens
diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever.
2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper/opdrachtgever is overgegaan,
mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is
hij gehouden ieder evenement dat de verkoper/reparateur in zijn belang als eigenaar van die
zaken schaadt of kan schaden bij de verkoper/reparateur te melden.
De verkoper/reparateur is tot generlei vrijwaring van koper/opdrachtgever voor diens
aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de koper/
opdrachtgever de verkoper/reparateur voor aanspraken die derden jegens de verkoper/
reparateur geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
3. Koper/opdrachtgever is verplicht de auto voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen
het WA en casco-risico te verzekeren en verzekerd te houden. Koper/opdrachtgever verleent
ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT VAN BOVAG AUTODEALERS EN BOVAG ONAFHANKELIJKE AUTOBEDRIJVEN
drukversie: december 2008
verkoper/reparateur hierdoor een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde
casco-risico namens hem in ontvangst te nemen.
4. Indien koper/opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of verkoper/reparateur
goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, is verkoper/reparateur gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal koper/opdrachtgever
worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke
koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts
terzake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan verkoper/reparateur is verschuldigd.
5. Verkoper/reparateur kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de koper/
opdrachtgever onder zich heeft, zolang door het verkoper/reparateur geleverde goederen of diensten
niet volledig door de koper/opdrachtgever zijn betaald en zulks een de koper/opdrachtgever
toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de koper/
opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens de verkoper/
reparateur verschuldigd is of zal zijn.
6. Door zaken in zijn macht te (doen) brengen, vestigt koper/opdrachtgever daarop een pandrecht voor al
hetgeen hij aan de verkoper/reparateur, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder
geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn
afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat de verkoper/reparateur als pandhouder evengenoemd
vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst
tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.

Artikel 13 - Ontbinding
1. Indien de koper/opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien (14)
dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper/reparateur, zal de
overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de verkoper/
reparateur alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het
bepaalde in artikel 11 lid 4 van deze voorwaarden.
2. Indien de koper/opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn
verplichtingen jegens de verkoper/reparateur en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt
de koper/opdrachtgever ten behoeve van de verkoper/reparateur een zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van vijftien (15) procent van de overeengekomen
som, onverminderd het recht van de verkoper/reparateur op volledige schadevergoeding en
vergoeding van kosten van verhaal, de kosten als vermeld in artikel 11 lid 4 daaronder begrepen.
3. Indien de verkoper/reparateur op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper/
opdrachtgever ten behoeve van verkoper/reparateur na afloop van de in lid 1 genoemde termijn van
veertien (14) dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie (3) promille van de overeengekomen koopsom,
onverminderd volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten als
vermeld in artikel 11 lid 4 daaronder begrepen.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de verkoper/reparateur bevoegd zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst en onverminderd de verkoper/reparateur verder toekomende rechten,
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien
de koper/opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet
of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere
vordering van verkoper/reparateur op koper/opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat de
verkoper/reparateur tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de koper/
opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen
dat hij zijn verplichtingen jegens verkoper/reparateur niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht de
verkoper/reparateur terstond hiervan in kennis te stellen.

Artikel 14 - Overmacht
1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor verkoper/reparateur ten gevolge van
overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is verkoper/reparateur gerechtigd de overeenkomst,
voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden,
onder mededeling aan koper/opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering
bezwaarlijk of onmogelijk maken.
2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan, derhalve niet uitputtend:
- oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
- brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
- storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
- boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij verkoper/reparateur
in dienst zijnde werknemers;
- transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
- niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door verkoper/reparateur ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld;
- alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege;
- epidemieën;
- diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein
van de verkoper/reparateur dan wel tijdens transport;
- alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van de verkoper/
reparateur wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in
redelijkheid niet van de verkoper/reparateur kan worden verlangd.
Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van de verkoper/
reparateur en andere door verkoper/reparateur ingeschakelde derden betreffen.
3. Indien zich aan de kant van de verkoper/reparateur een overmachtssituatie voordoet, stelt hij de
koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog
mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
4. Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog
binnen een termijn van drie (3) maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk
mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op
schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één (1) week na de
(ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 3 genoemd. Het in dit lid bepaalde geldt
onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden.

Artikel 15 - aansprakelijkheid
1. De verkoper/reparateur is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het
voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de
verkoper/reparateur in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de
koper/opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer
verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens
waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met
kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden,
ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
2. Voor zover de verkoper/reparateur, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade
te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen de verkoper/reparateur verzekerd is
althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan
het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.
Met het hier bepaalde wordt beoogd een schadeplafond vast te leggen.
3. Met betrekking tot de staat van de door de verkoper/reparateur geleverde diensten (waaronder
reparaties) en/of zaken strekt zijn aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever niet verder uit
dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 16. Koper/opdrachtgever
komen niet de rechten toe die de wet de koper/opdrachtgever niet handelend bij de uitoefening van
beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak bij aflevering
aan de overeenkomst beantwoordt.
4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
5. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper/reparateur tegen alle aanspraken van derden, tenzij verkoper/
reparateur volgens dit artikel aansprakelijk is.

Artikel 16 - Garantie
1. Voor leveranties van nieuwe zaken, onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen,
gelden geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn
verleend en zoals vermeld in de aan wederpartij verstrekte garantieformulieren. Zijn geen
garantieformulieren verstrekt, dan zal verkoper/reparateur ten aanzien van zaken die door hem van
derden zijn betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in zijn opdracht door derden zijn
verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die, welke het verkoper/
reparateur van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen. Garantie op eerder door
derden gebruikte zaken (occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en –onderdelen
daaronder begrepen) wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
2. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
verkoper/reparateur werkzaamheden door koper/opdrachtgever of een derde zijn uitgevoerd welke
betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.
3. In geval van enige garantie is verkoper/reparateur uitsluitend te zijner keuze slechts gehouden tot
vervanging, aanvulling of reparatie van de afgeleverde zaak, mits de tekortkoming geen betrekking
heeft op gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of
enig handelen of nalaten van de wederpartij of derde, dan wel van normale slijtage. De zaken of
onderdelen daarvan die zijn vervangen worden eigendom van verkoper/reparateur.
4. Verkoper/reparateur garandeert de door hem verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een
termijn van drie maanden met een maximum tot 25.000 km, te rekenen vanaf de dag van het
gereedkomen van de reparatie. De garantie houdt in dat verkoper/reparateur de binnen deze termijn
geconstateerde tekortkomingen, mits onverwijld aan hem gemeld, voor eigen rekening zal verhelpen.
Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van
oneigenlijk gebruik of indien koper/opdrachtgever zelf of derden zonder voorafgaande goedkeuring
van verkoper/reparateur werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met
de door verkoper/reparateur verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op
de garantie wordt gedaan.

Artikel 17 - Reclame
1. Reclames terzake van door verkoper/reparateur geleverde zaken of door hem verrichte diensten
dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het
uitoefenen van de reclame is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn. bij de verkoper/
reparateur te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het
moment van feitelijke aflevering van de zaak c.q. het moment van het verrichten van de dienst.
2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door verkoper/reparateur afgeleverde zaken,
zoals krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk, behoudens
door koper/opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
3. Retourgezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door de verkoper/
reparateur geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en zonodig deugdelijk verpakt te zijn.

Artikel 18 - Inruil/Inkoop
1. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak koper/opdrachtgever in
afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken,
blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan de verkoper/
reparateur feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn
alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor
zijn rekening. Verkoper/reparateur is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de
feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering
aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf afgesproken percentage bij wege
van afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert koper/opdrachtgever jegens
verkoper/reparateur dat een of meerdere eventuele door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten
en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat
met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage en
voorts garandeert hij verkoper/reparateur in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of
omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan
wel weet of behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor de verkoper/reparateur die
daarvan onkundig is (gebleven).
3. De feitelijke inruil ontslaat koper/opdrachtgever niet van de in lid 2 bedoelde garantie.

Artikel 19 - Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door
verkoper/reparateur verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan
de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen
jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service
geven, hem tijdig voorzien van actuele auto- informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct
marketing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij
verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd. De autogegevens worden opgenomen in het
systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden
geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht
Op elke rechtsverhouding tussen verkoper/reparateur en koper/opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing.

Particulier

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG AUTOBEDRIJVEN.

ALGEMEEN
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen leden van BOVAG
Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.
2. Zij zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader
van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in
werking per 1 oktober 1997. Zij zijn per 13 februari 2002 aangepast. BOVAG zal deze Algemene
Voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met genoemde organisaties.

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het
totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
- de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van
inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel
van onderdelen en toebehoren daarvoor;
- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel
onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen
en toebehoren daarvoor koopt;
- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of
onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of
tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van
werkzaamheden;
- de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een
opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
- de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren
wordt verstrekt;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG
Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG
Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;
c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie;
KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 - De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een
termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding
van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de
verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee
werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 - De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke
overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of
elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
- de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
- de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast
of een niet-vast overeengekomen prijs is;
- de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
- de afleveringskosten van de auto;
- de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt
(zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
- de wijze van betaling.

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de
vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde
doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens
prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de
niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper heeft na
kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de
bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient
binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 - Het risico voor de auto
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in
te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft
plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen
alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door
welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het
complete kentekenbewijs.

Artikel 6 - De overschrijding van de leveringstermijn
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper
schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet
heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden
te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal
een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke
leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade.
Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren
en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van
de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden.
Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op
ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat
verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de
verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 - Annulering
1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in
zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De
koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten
gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de
koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding
niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij
nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer
doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is
een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een
moment van betaling is overeengekomen.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper
is geleverd.
REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 8 - De opdracht
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch
gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat
deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt
desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs
van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de
reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs
met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur
contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De
opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een
opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door
hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering
opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte
te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste
termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van
overmacht van de reparateur.

Artikel 10 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 - Stallingskosten
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht
de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke
daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 12 - Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel
voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan
dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de
reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook
uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de
Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur
kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende)
zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft
gesteld.

Artikel 13 - Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter
beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit
geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In
dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de
garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat
de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de
vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei
vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14 - Schadetaxatie
Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk
gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening
gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien
de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten
worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te
stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij
expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.
ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG AUTOBEDRIJVEN
Standaardbepalingen auto Particulier
GARANTIE

Artikel 15 - Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren
1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten (waaronder
het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst
beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit
artikel en in artikel 16 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van
de koper zal worden voorzien.
2. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke
door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
3. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te
zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd door
BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan
BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto 4500 EURO of meer
bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél
meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. De verkoper heeft de
kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te
vermelden op de koopovereenkomst. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst
vermelde stand logisch is bevonden door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld
dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los
geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten
de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper
aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte
afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

Artikel 16 - BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de
door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende
een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van
de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke
termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.
Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn,
heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur
daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht
die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan
een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot
onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van
de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen
kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur eveneens
lid van BOVAG te zijn.
Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland
noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het
prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan
de werkelijk gemaakte kosten.
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17 - De betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling
dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.
Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een
door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/
reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening
te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop
betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het
verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/
reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/
opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de
verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment
van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum.
Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze
betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst
van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer
gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de
wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel
van de consument worden afgeweken.

Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de
koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op
de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en
te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid
als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die
derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het
gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 19 - Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden,
zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het
BOVAG Garantiebewijs, van het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto en van de
BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.

Artikel 20 - Bemiddelingsregeling
Een koper/ opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering
van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid
is van BOVAG Autobedrijven dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden. Wanneer dit
niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling te
Bunnik (telefoonnummer 0900 2692268 (35 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 DC te
Bunnik), met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto
deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is, wanneer door de koper niet kan worden
geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie.
Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte
auto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG Garantie. BOVAG
Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens
een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling
kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van
verwerkte materialen, één en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende
werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Artikel 21 - Geschillenregeling
1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever
enerzijds en de leden van BOVAG Autobedrijven anderzijds. Zij is voorts alleen van toepassing op:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koper kan worden
geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegeven garantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto waarbij koper niet uitdrukkelijk
schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie en waarbij de koopprijs niet minder
mag bedragen dan 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan
4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.
c. de in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en
onderhoudsgarantie.
2. Is de in artikel 20 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever
niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil schriftelijk
aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In
het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken
nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie
Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/
opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd,
het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
3. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een
reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt
deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het bindend advies
een oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen.
In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor
uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/
reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit
van de door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de koper/
opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
5. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee
maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
6. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/
opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving,
terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een
beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren
bedrag van maximaal 910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij
bedragen groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het
maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/
opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling
daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
7. De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval
van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert
BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 Euro per geschil uit en geldt de garantstelling alleen
als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie
Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.
8. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het geschil door
de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Voertuigen
gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.

Artikel 22 - Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden
door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn
garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale
service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde
aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan
derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten
voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale
Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met
kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten
behoeve van directmailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/
opdrachtnemer aan te tekenen verzet.