BMW PREMIUM SELECTION

BMW Premium Selection automobielen onderscheiden zich omdat zij jonger dan 6 jaar oud zijn en minder dan 120.000 km hebben gereden. Daarnaast kunt u rekenen op de volgende zekerheden.

Standaard 24 maanden garantie

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van elke BMW Premium Selection. Omdat wij weten welke hoge eisen BMW al bij de
productie aan elke automobiel stelt. En omdat wij elke gebruikte BMW streng controleren voor wij hem opnemen onder
het BMW Premium Selection label. Vandaar dat wij graag een omvangrijke garantie verlenen op elke BMW Premium
Selection automobiel: 24 maanden, zonder kilometerbeperking.

VOLLEDIGE 360° CHECK

Door BMW zelf opgeleide technici testen met de modernste diagnose-apparatuur elke BMW Premium Selection automobiel door en door. Het uiterlijk, het interieur en de techniek, alles is tot in de details gecontroleerd en in orde bevonden. Elke BMW Premium Selection heeft de 360 graden Check doorstaan, een voorbeeld hiervan vindt u op de internetsite. Na dit zware programma van eisen kunnen wij elke BMW Premium Selection in topconditie afleveren.

ONDERHOUDEN VOLGENS BMW NORMEN

Onderhouden volgens BMW normen. Elke BMW uit de BMW Premium Selection
heeft zijn eigen verhaal. En niemand kent dat verhaal beter dan uw BMW dealer.
Of het nu gaat om het aantal kilometers of de leeftijd, alles is vastgelegd en voor
u beschikbaar. Evenals de gegevens van alle onderhoudsbeurten, inspecties en
technische modificaties. U kunt er dus van op aan dat uw BMW Premium Selection
automobiel volgens BMW normen is onderhouden.

BMW MOBILE CARE – 24 UURS SERVICE

Op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een BMW uit de BMW Premium Selection kunt u vertrouwen. Want zelfs aan onverhoopte panne hebben wij gedacht. Met adequate hulp – telefonisch of ter plaatse, de BMW Service Centrale staat u met ter zake kundige medewerkers ten dienste. 24 Uur per dag, 7 dagen per week. De BMW Service Card geeft in Nederland onder meer recht op professionele hulp, transport en taxi of openbaar vervoer. In het buitenland kunt u zo nodig rekenen op repatriëring, vervangend vervoer of logies.

BMW PRIVILEGES

BMW Privileges is een even uniek als persoonlijk programma voor BMW rijders.
Naast sportieve of culturele evenementen waar BMW graag zijn naam aan verbindt,
staan regelmatig fabrieksbezoeken op het programma. U kunt de BMW Visa Card
aanvragen en bovendien ontvangt u het BMW Magazine. Boordevol nieuws en
wetenswaardigheden uit de wereld van BMW. Met achtergrondinformatie over nieuwe
modellen,innovatieve technologie en interviews.

BMW FINANCIAL SERVICES

BMW Financial Services is voor BMW Premium Selection rijders de meest voor
de hand liggende financiële dienstverlener. Naast de specifieke merkervaring
wordt de dienstverlening gekenmerkt door een grote mate van flexibiliteit en
individualiteit. In samenwerking met uw BMW dealer kunnen wij u niet alleen
interessante tarieven bieden, maar vooral ook gunstige voorwaarden. Want voor
leasing, financiering en verzekering heeft u dan dezelfde vertrouwde gesprekspartner
als voor onderhoud, reparatie en schadeherstel.

Garantiedekking BMW Premium Selection

- Motor
- Versnellingsbak
- Koppeling
- Aandrijflijn
- Multiriem
- Pakkingen – excl. onderhoudsafhankelijke
- Gasinstallatie – alleen inbouw van LPI installatie merk Vialle is toegestaan, de LPG installatie zelf wordt uitgesloten (aanspraken LPG inbouwstation)
- Accu
- Zekeringen
- Brandstofsysteem – tenzij de verkeerde brandstof is getankt
- Uitlaatsysteem
- Koelsysteem
- Verwarmingssysteem
- Remsysteem – excl. Slijtagedelen
- Stuurinrichting

- Carrosserie – 12 jaar na datum eerste toelating (EU) (vanaf 1 januari 2004)
- Ruitenwissermotor
- Elektronische en mechanische onderdelen
- Verlichting - excl. Lampjes
- Sleutels - handzender en sleutelbatterij(en) maximaal eenmalig vervangen
- Geluiden – de oorzaak van afwijkend windgeruis, kraken, piepen
- Navigatie, Audio, Video, DVD- apparatuur – alleen origineel af fabriek, achteraf montage uitgesloten
- Airconditioning

- Chromen onderdelen
- Rubberen onderdelen
- Originele BMW accessoires - na aflevering, mits correct geïnstalleerd door de BMW dealer
- Dashboard
- Veiligheidssysteem
- Interieur uitrusting (bekleding)

- Chromen onderdelen
- Rubberen onderdelen
- Originele BMW accessoires - na aflevering, mits correct geïnstalleerd door de BMW dealer
- Lak - 3 jaar na datum eerste toelating (EU)
- Velgen - alleen corrosie van binnenuit 3 jaar na datum eerste toelating (EU) en indien de velg vrij is van stoeprandschade
- Glas, sloten en scharnieren - uitgesloten van garantieaanspraken
- Exterieur uitrusting - excl. schade herstelwerkzaamheden

Garantievoorwaarden

De BMW dealer heeft de kwaliteit van het voertuig nauwkeurig gecontroleerd en zich van de juistheid van de vermelde leeftijd en kilometrage overtuigd, alsmede van de uitstekende staat van de automobiel voor een automobiel van deze leeftijd en kilometrage. Hij verleent aan de koper van deze BMW automobiel daarom een uitgebreide aanvullende garantie volgens de bepalingen van het garantieboek. De in het garantieboek aan de koper toegekende rechten komen de koper toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de koper toekent (vandaar de aanduiding aanvullende garantie).
Ook de koper heeft de kwaliteit van de het BMW automobiel nauwkeurig gecontroleerd en zich overtuigd van de staat daarvan en van de aanwezigheid van alle vereiste toebehoren (daaronder het juiste aantal sleutels en, indien van toepassing, het voor de verzekering vereiste afgestempelde alarmcertificaat).

Deze garantie wordt verleend voor een periode van vierentwintig maanden na datum tenaamstelling deel 1b (registratiedatum). Zij omvat het ten tijde van de oorspronkelijke, eerste aflevering vrij zijn van gebreken van de automobiel en haar onderdelen overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van de productie en is inhoudelijk gelijk aan de fabrieksgarantie voor nieuwe BMW automobielen. Uitgesloten is onder meer schade door normale slijtage, schade door invloeden van buitenaf en schade aan carrosseriedelen, banden en audio-, video- en navigatieapparatuur (zie uitgebreidere beschrijving bij sub 8).

Deze garantie geeft, onverminderd eventuele verdere rechten die de wet de koper toekent, binnen Europa recht op herstel van de gebreken, in voorkomend geval (ter keuze van de dealer) door vervanging van het defecte onderdeel en/of van de onderdelen die als gevolg van het defect rechtstreeks zijn beschadigd. Kosten van
demontage en onderzoek worden slechts vergoed (overeenkomstig de geldende standaardtijden zoals vastgesteld door BMW Group Nederland) wanneer deze verband houden met een geldige claim. Vervangen onderdelen worden eigendom van de dealer. Vergoeding van enigerlei andere schade ten gevolge van een gebrek ontstaan (aan personen, aan zaken of anderszins) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Om een beroep op deze aanvullende garantie te kunnen doen dient de koper de automobiel tijdens de duur van de garantie te laten onderhouden overeenkomstig de fabrieksrichtlijnen.
Indien zich een gebrek manifesteert, dient de koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen nadat het gebrek zich heeft gemanifesteerd, het gebrek te melden bij de BMW dealer die ingevolge het onder 6 bepaalde de reparatie dient uit te voeren.
De koper dient de aanwijzingen van deze dealer terzake onderzoek en/of herstel op te volgen.

Bij overgang van eigendom van het gekochte blijven de garantieverplichtingen onverminderd van kracht. Voor de juiste verwerking van de overdracht kan de nieuwe eigenaar zich melden bij de BMW Klantenservice via 0800 – 0992234 of bmwklantenservice@bmw.nl.

Indien zich tijdens de eerste drie maanden van deze garantie een onder deze garantie gedekt gebrek manifesteert binnen Nederland, geschiedt herstel van het gebrek of vervanging van het onderdeel altijd door of in overleg met de BMW dealer die het garantiecertificaat heeft afgegeven.
Na afloop van de eerste drie maanden kan bedoeld herstel of vervanging, onder overlegging van het garantiecertificaat, opgedragen worden aan iedere BMW dealer in Nederland die deelneemt aan het BMW Premium Selection programma.
Bij pech onderweg kan voor assistentie 24 uur per dag gebruik worden gemaakt van de BMW Group Service Centrale (telefoon 0800-0357, vanuit het buitenland: 0031 - 88 0357 357). Indien zich een onder deze garantie gedekt gebrek manifesteert in enig land in Europa (inclusief het Aziatische deel van Turkije) buiten Nederland en herstel
ter plaatse noodzakelijk is, geeft deze garantie, mits het gebrek onverwijld telefonisch wordt gemeld bij de dealer die dit garantiecertificaat heeft afgegeven, recht op terugbetaling van de bedragen die zijn voldaan aan de BMW dealer in het desbetreffende land, zulks tegen overlegging van geëigende bewijsstukken waaruit blijkt dat zich een onder deze garantie gedekt gebrek heeft gemanifesteerd, met dien verstande dat de vergoeding maximaal het bedrag zal bedragen, dat door de Nederlandse BMW dealer waar de automobiel is gekocht, overeenkomstig de richtlijnen van BMW Group
Nederland, in rekening zou zijn gebracht.

De totale waarde van hetgeen waarop de koper ingevolge deze aanvullende garantie aanspraak kan maken zal nimmer meer kunnen bedragen dan de door de koper voldane aanschafwaarde van de desbetreffende automobiel exclusief btw. Voor de vaststelling of dit maximum is bereikt, is het uit de administratie van de dealer blijkende bedrag bepalend, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

Aanspraak op garantie vervalt indien, en voor zover:

- het gebrek niet onverwijld na eerste manifestatie bij een BMW dealer is gemeld, of aan hem ter vaststelling is getoond, en de dealer hierna niet onverwijld gelegenheid heeft gekregen het gebrek te verhelpen;
- de voorschriften omtrent behandeling en onderhoud van de automobiel niet in acht zijn genomen;
- de automobiel voorafgaand aan het zich manifesteren van het veronderstelde gebrek is gerepareerd of in onderhoud is gegeven bij een bedrijf dat niet door BMW Group Nederland is erkend en de koper zulks wist, althans behoorde te weten;
- het veronderstelde gebrek voortvloeit uit de omstandigheid dat in de automobiel onderdelen zijn gemonteerd waarvan BMW Group Nederland het gebruik niet heeft goedgekeurd of de automobiel of onderdelen daarvan op een door BMW Group Nederland niet goedgekeurde wijze zijn veranderd (zoals o.a. motortuning);
- de automobiel of onderdelen daarvan onoordeelkundigbehandeld of overbelast zijn (bijv. bij deelname aan sportwedstrijden (race en/of cross e.d.) of gebruik als lesauto);
- de automobiel voor bedrijfsmatige verhuur en/of bedrijfsmatig personenvervoer inclusief ombouw naar grijskenteken (taxi, ziekenvervoer, etc.) is of wordt gebruikt.

Aanspraak op deze garantie bestaat verder niet voor:

- gebreken en/of schade die het gevolg zijn van normale slijtage en geleidelijke achteruitgang (zoals bekleding);
- vernieuwing of reparatie van onderdelen die normaal als slijtagedelen beschouwd worden en welke van tijd tot tijd bij elke auto vervangen moeten worden, zoals: banden, lampjes, remvoeringen en/of remblokken, wisserbladen, zekeringen e.d.;
- vernieuwing of reparatie van onderdelen die niet door BMW Group Nederland geleverd zijn, noch door BMW Group Nederland uitdrukkelijk voor gebruik goedgekeurd;
- vernieuwing of reparatie van carrosseriedelen, lak, sloten, scharnieren, velgen en glas;
- vernieuwing of reparatie van niet origineel – af fabriek– BMW audio-, video, dvd- en navigatieapparatuur, aftermarket uitgesloten;
- vernieuwing of reparatie van mobiele-communicatie-apparatuur en/of -software, indien het veronderstelde gebrek de ontvangst- en/of zendkwaliteit betreft of het gevolg is van het feit dat de betreffende software verouderd is of niet volledig compatibel met de overige software van de automobiel;
- het door BMW Group Nederland of de fabriek voorgeschreven onderhoud en de daarbij gebruikte en/of vervangen onderdelen en vloeistoffen;
- gebreken en/of schade die ontstaan zijn door invloeden van buitenaf, waaronder wordt verstaan: klimatologische, chemische, thermische, mechanische of andere in-werkingen, zoals zand, pekel, storm, boomhars, bovenleiding, steenslag, industrievervuiling, vogelfecaliën, botsingen, vandalisme, aan- of overrijdingen, slippen, omslaan, te water raken of enig ander van buiten komend onheil;
- schade die door verzekering is gedekt;
- het reinigen van brandstofleidingen, filters, carburateur(s), inspuitgedeelten, pompen en tanks ten gevolge van vervuilde of verkeerde brandstof;
- het vernieuwen van enig onderdeel van de koppeling ten gevolge van verkeerd gebruik.

De koper die met de BMW dealer die het voertuig heeft verkocht, geen overeenstemming kan bereiken over een aanspraak op of de uitvoering van garantiewerkzaamheden volgens dit garantieboek kan zich schriftelijk wenden tot BMW Group Nederland, die in de klacht zal bemiddelen. Indien de klacht niet minnelijk kan worden opgelost kan de koper, indien hij althans lid van die vereniging is, het oordeel vragen van de ANWB. De ANWB, afdeling Expertise Motorvoertuigen, zal zijn beslissing geven in de vorm van een voor beide partijen bindend advies. De kosten van dat advies worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. De kosten van de expertise/advies zullen voor de koper nimmer een bedrag van € 250,- inclusief btw overschrijden. Indien de koper uitdrukkelijk te kennen geeft geen gebruik te willen maken van de diensten van de ANWB, zullen geschillen uitsluitend door arbitrage op kosten van ongelijk worden beslist. Tenzij partijen een beslissing door één arbiter overeenkomen, geschiedt de arbitrage door drie arbiters, waarbij ieder der partijen een arbiter benoemt en de aldus benoemde arbiters gezamenlijk een derde arbiter.